تیم متخصص ما

با تیم آبامدیا بیشتر آشنا شوید
مهدی طلاجوی
موسس آبامدیا
ساناز طایفه
موسس آبامدیا
محمدرضا طایفه
عضو هیئت مدیره
مارو در نقشه بیابید